خبر تک خطی
هفته بسیج گرامی باد بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت تعیین و حدیث عشق می دهد. امام خمینی(ره)

بسیج عطری است آسمانی که از جوانه ها تراوش می شود و پایگاهی است برای مشتهای گره شده

بسیج حنجره ای است سوزان برای سرودن حماسه های سترگ و خورشیدی است تابناک برای شب های سرد و تاریک و وحشت زا

بسیج سپاهی است مسلح به ایمان و مجهز به عشق و ریسمانی است برای بالا رفتن از شانه های خیس آسمان

بسیج لشکر مخلص خداست.

هفته بسیج گرامی باد.